Over ons

Het bestuur van de vereniging wordt door en uit de leden gekozen. Het beleid van het bestuur wordt in de ledenvergadering door de leden beoordeeld. Tevens wordt in deze ledenvergadering, die tenminste eenmaal per jaar wordt gehouden, de hoogte van de contributie en de verenigingsvergoeding vastgesteld.

Het bestuur

Daan van Dam Voorzitter
René Kijk in de Vegte Penningmeester
Zoë Bult Secretaris 06-2213 4851 zoe.boult@outlook.com
Rik Moorlag Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@jbv-lebiberon.nl

Contributie 2020

Afdracht NJBB Contributie Totaal
NJBB-licentie € 23,00 € 46,00 € 68,50
2e lid €   5,00 € 25,00 € 30,00
jeugdlid € 11,50 € 25,00 € 36,25
Donateur € 25,00 € 25,00
Overschrijven €   5,00 €   5,00

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die JBV Le Biberon (hierna: “Biberon” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Biberon [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Biberon verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
JBV Le Biberon, Julianapark 2, 8932 LE  Leeuwarden, kvk-nr 40003609.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via zoe.boult@outlook.com.

2. Welke gegevens verwerkt Biberon en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadressen.

2.2       Biberon verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, en de licentie bij de NJBB;
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Biberon, en de ledenlijst;
c)         je naam en emailadres wordt gebruikt om de betaling van de contributie af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Biberon gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, vergaderingen en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Biberon. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een bericht aan zoe.bult@outlook.com.

  1. Bewaartermijnen

Biberon verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens zal Biberon passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Biberon geen gebruik van diensten van derden.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Biberon kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Biberon zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Biberon je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie zoe.boult@outlook.com

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt.